Vedtægter

Love & Vedtægter Spentrup IF

§1 – Foreningens navn er Spentrup Idrætsforening. Foreningen er stiftet den 22. april 1942.

§2 – Formålet er gennem idræt at skabe sammenhold i Spentrup og omegn.

§3 – Foreningens hjemsted er Spentrup.

§4 – Enhver, der ønsker det, kan optages i foreningen. Indmeldelse sker hos udvalgsformændene, træner eller holdleder.

§5 – Bestyrelsen kan nægte optagelse af og udelukke medlemmer, der ikke respekterer foreningens love og vedtægter. Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til, at udelukke et medlem, der skylder 3 måneders kontingent, indtil dette er betalt. Al skyldig kontingent, skal være betalt inden årets udgang. Kontingentet godkendes af bestyrelsen.

§6 – Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 5 skal være fast bosiddende i Spentrup eller omegn. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på Generalforsamlingen, og højst 5 medlemmer kan træde ud af bestyrelsen på samme tid. Den samlede bestyrelse vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær af sin midte.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af formand, næstformand, kasserer og sekretær, som udgør forretningsudvalget.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold, og alle på lovlig måde foretagne handlinger forpligter foreningen.

Bestyrelsen skal føre protokol over Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
For at være valgbar til bestyrelsen, skal medlemmer være fyldt 18 år.
Medlem(mer) af Spentruphallens bestyrelse og andre tillidsposter udpeges af bestyrelsen.

Foreningen tegnes af 3 medlemmer af forretningsudvalget. Ved større dispositioner (over 100.000 kr.) eller ved låntagning skal mindst 7 af bestyrelsens medlemmer tegne foreningen.

§7  – Udvalg
De forskellige aktiviteters daglige ledelse varetages af udvalg. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der er nødvendige for foreningens drift.

Afdelingernes udvalg vælger selv deres medlemmer i de respektive udvalg for 1 år af gangen, efter anmodning fra bestyrelsen.

Ethvert udvalg består af mindst 5 medlemmer. Bestyrelse kan dog give dispensation, når særlige omstændigheder gør sig gældende. Udvalget vælger af sin midte en udvalgsformand.

Udvalget SKAL føre referat over beslutninger på udvalgsmøderne, som afholdes minimum 1 gang i kvartalet. Udvalgsformændene har adgang til bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
Ethvert udvalg er forpligtet til, at fremlægge budget ved regnskabsårets begyndelse.
Aftaler med trænere og aftaler om kørselsgodtgørelse skal forelægges bestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen skal altid have en dateret liste over de bestående udvalg og udvalgsmedlemmer, hængende på opslagtavlen i klubhuset.

§8 – Regnskab

Bestyrelsen kan benytte sig af en ekstern person til regnskabsførelse, hvis kompetencer kan sidestilles med kasserens.

Der føres særskilt regnskab for hver afdeling under foreningen. Kassereren fører det for foreningen nødvendige regnskab og er ansvarlig for de dermed betroede penge.
Medlemsfortegnelsen føres af en af bestyrelsen udpeget person. I fortegnelsen anføres medlemmernes navn, adresse og fødselsdato. Disse oplysninger indhentes af de respektive udvalg.
Bestyrelsen har ansvaret for, at kontingent indgår rettidigt, og at eventuel restance inddrives.

Det er kassererens ansvar, at sørge for rettidig betaling af foreningens udgifter, samt sørge for, at refusion indgår rettidigt.

Kassereren fremlægger på Generalforsamlingen det af revisionen påtegnede regnskab til godkendelse. Regnskabsåret går fra 01. januar til 31. december, det pågældende år.
Kassereren får fra den siddende bestyrelse fuldmagt til at disponerer over klubbens konti, med ansvar overfor den øvrige bestyrelse.

§9 – Revision

Revisionen består af 2 af den ordinære Generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, men afgår skiftevis.

På den ordinære Generalforsamling vælges endvidere en revisorsuppleant, som sidder for 1 år ad gangen.
Det af kassererens udarbejdede regnskab, bilagt de dertil for samtlige indtægter og udgifter hørende bilag, skal stiles revisorerne senest 14 dage før en Generalforsamlings afholdelse.

Revisorerne har ret til, at kontrollere klubbens bøger, bilag og formue efter ønske.
Det er en betingelse for, at kunne vælges som revisor eller suppleant, at den pågældende ikke bestrider andre hverv inden for Spentrup Idrætsforenings bestyrelse.

Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen forud for hver Generalforsamling.

§10 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på de socialemedier og hjemmesiden, senest 8 dage før afholdelse finder sted i februar.

Ændringer af love og vedtægter kan foretages, hvis ændringerne forelægges skriftligt for bestyrelsesformanden ultimo december måned. Generalforsamlingen stemmer for ændringsforslagets vedtagelse.
Ændringer, der er en følge af lovændringer eller andre bekendtgørelser kan ændres af bestyrelsen og med ikrafttræden sammen med loven/bekendtgørelsen. Sådanne ændringer skal efterfølgende forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse

Øvrige forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 x 24 timer forinden Generalforsamlingens afholdelse. I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en Generalforsamling ikke træffe bindende beslutninger.

Stemmeret har et hvert registreret medlem, der er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år kan afgive 1 stemme gennem forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Der afholdes ordinær Generalforsamling hvert år i februar måned.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved foreningens formand
  3. Beretning fra udvalgsformændene
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
  7. Valg af revisor + revisorsuppleant
  8. Eventuelt.

§11 – Spentrup Idrætsforening er medlem af DGI og DIF, og er derved underkastet deres vedtægter og love.

§12 – Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling kan altid berammes af bestyrelsen og skal afholdes, såfremt 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. Afholdelse skal ske senest 3 uger efter, at bestyrelsen har fået skriftlig klarhed over, hvad der ønskes behandlet på ekstraordinær Generalforsamling.

Stemmeret m.v. som under § 10 Generalforsamling.

§13 – Opløsning

Foreningen kan ikke opløses, så længe 5 stemmeberettigede medlemmer ønsker foreningen opretholdt. Er det ikke tilfældet, skal foreningens eventuelle aktiver indsættes i lokalt pengeinstitut til opbevaring under en administrator, der er valgt på Generalforsamlingen, indtil der er opstået en ny forening, der dækker samme formål i Spentrup.