Vedtægter

Love & Vedtægter Spentrup IF

§1 – Foreningens navn er Spentrup Idrætsforening. Foreningen er stiftet den 22. april 1942.

§2 – Formålet er gennem idræt at skabe sammenhold i Spentrup og omegn.

§3 – Foreningens hjemsted er Spentrup.

§4 – Enhver, der ønsker det, kan optages i foreningen. Indmeldelse sker hos udvalgsformændene, træner eller holdleder.

§5 – Bestyrelsen kan nægte optagelse af og udelukke medlemmer, der ikke respekterer foreningens love og vedtægter. Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til, at udelukke et medlem, der skylder 3 måneders kontingent, indtil dette er betalt. Al skyldig kontingent, skal være betalt inden årets udgang. Kontingentet godkendes af bestyrelsen.

§6 – Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 5 skal være fast bosiddende i Spentrup eller omegn. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på Generalforsamlingen, og højst 4 medlemmer kan træde ud af bestyrelsen på samme tid. Den samlede bestyrelse vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær af sin midte.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af formand, næstformand, kasserer og sekretær, som
udgør forretningsudvalget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold, og alle på lovlig måde foretagne handlinger
forpligter foreningen. Bestyrelsen skal føre protokol over Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. For at være valgbar til bestyrelsen, skal medlemmer være fyldt 18 år. Medlem(mer) af Spentruphallens bestyrelse og andre tillidsposter udpeges af bestyrelsen.

Foreningen tegnes af 3 medlemmer af forretningsudvalget. Ved større dispositioner (over 100.000 kr.) eller ved låntagning skal mindst 4 af bestyrelsens medlemmer tegne foreningen.

§7  – Teams

De forskellige aktiviteters daglige ledelse varetages af teams. Bestyrelsen nedsætter de teams, der er nødvendige for foreningens drift.

Teams vælger selv deres medlemmer i de respektive udvalg for 1 år af gangen, efter anmodning fra bestyrelsen. Teamet vælger af sin midte en teamleder.

Teamet skal føre referat over beslutninger på udvalgsmøderne, som afholdes minimum 1 gang i kvartalet. Teamlederne har adgang til bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Ethvert team er forpligtet til at fremlægge budget i 4. kvartal, som godkendes af bestyrelsen inden
udgangen af 4. kvartal.

Aftaler med trænere og aftaler om kørselsgodtgørelse skal forelægges bestyrelsen til orientering. Bestyrelsen skal altid have en dateret liste over de bestående teams og teamledere i medlemssystem.

§8 – Regnskab
Bestyrelsen kan benytte sig af en ekstern person til regnskabsførelse, hvis kompetencer kan sidestilles med kassererens.

Der føres særskilt regnskab for hver team under foreningen. Kassereren fører det for foreningen nødvendige regnskab og er ansvarlig for de dermed betroede penge. Medlemsfortegnelsen føres af en eller flere af bestyrelsen udpeget person. Disse oplysninger indhentes af de respektive teams.

Bestyrelsen har ansvaret for at kontingent indgår rettidigt og at eventuel restance inddrives. Det er kassererens ansvar at sørge for rettidig betaling af foreningens udgifter, samt sørge for at refusion indgår rettidigt.

Kassereren fremlægger på Generalforsamlingen det af revisionen påtegnede årsrapport til godkendelse. Regnskabsåret går fra 01. januar til 31. december. Kassereren får fra den siddende bestyrelse fuldmagt til at disponere over klubbens konti, med ansvar overfor den øvrige bestyrelse.

§9 – Revision

Revisionen består af 2 af den ordinære Generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis.

På den ordinære Generalforsamling vælges endvidere en revisorsuppleant, som sidder for 1 år ad gangen.

Årsrapporten med bilag forelægges revisorerne senest 14 dage før en Generalforsamlings afholdelse.

Revisorerne har ret til at kontrollere klubbens bøger, bilag og formue efter ønske. Det er en betingelse for, at kunne vælges som revisor eller suppleant, at den pågældende ikke bestrider andre hverv inden for Spentrup Idrætsforenings bestyrelse.

Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen forud for hver Generalforsamling.

§10 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på de socialemedier og hjemmesiden, senest 8 dage før afholdelse finder sted i februar.

Ændringer af love og vedtægter kan foretages, hvis ændringerne forelægges skriftligt for bestyrelsesformanden ultimo december måned. Generalforsamlingen stemmer for ændringsforslagets vedtagelse.

Ændringer, der er en følge af lovændringer eller andre bekendtgørelser kan ændres af bestyrelsen og med ikrafttræden sammen med loven/bekendtgørelsen. Sådanne ændringer skal efterfølgende forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse

Øvrige forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 x 24 timer forinden Generalforsamlingens afholdelse. I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en Generalforsamling ikke træffe bindende beslutninger.

Stemmeret har et hvert registreret medlem, der er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år kan afgive 1 stemme gennem forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Der afholdes ordinær Generalforsamling hvert år i februar måned.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved foreningens formand
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
  6. Valg af revisor + revisorsuppleant
  7. Eventuelt.

§11 – Spentrup Idrætsforening er medlem af DGI og DIF, og er derved underkastet deres vedtægter og love.

§12 – Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling kan altid berammes af bestyrelsen og skal afholdes, såfremt 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. Afholdelse skal ske senest 3 uger efter, at bestyrelsen har fået skriftlig klarhed over, hvad der ønskes behandlet på ekstraordinær Generalforsamling.

Stemmeret m.v. som under § 10 Generalforsamling.

§13 – Opløsning

Foreningen kan ikke opløses, så længe 5 stemmeberettigede medlemmer ønsker foreningen opretholdt. Er det ikke tilfældet, skal foreningens eventuelle aktiver indsættes i lokalt pengeinstitut til opbevaring under en administrator, der er valgt på Generalforsamlingen, indtil der er opstået en ny forening, der dækker samme formål i Spentrup.